قرارداد وب سایت دانشگاه هنر اصفهان (گزارش نمایشگاه سالانه ) به همراه بهینه سازی وب سایت  منعقد شد.